Algemene voorwaarden Stichting TheaterRijk

 1. Inschrijving
  1. Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u zich akkoord met deze algemene
  voorwaarden.
  2. De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
  3. Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.
  4. Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, gaat u de verplichting aan tot betaling van het
  volledige cursusgeld.
  5. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor plaatsing in een groep, tenzij anders vermeld.
  6. Uw plaatsing komt te vervallen indien u na toezending van twee schriftelijke aanmaningen, nog een of meerdere incasso-opdrachten van Stichting TheaterRijk heeft openstaan. In voorkomend geval zullen wij u hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 2. Annulering
  1. Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat van Stichting TheaterRijk. Dit geldt ook voor inschrijvingen die digitaal naar Stichting TheaterRijk zijn verstuurd. Uw annulering geldt pas, wanneer deze schriftelijk door Stichting TheaterRijk is bevestigd.
  2. Na inschrijving kan er tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties.
  3. Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.

 3. Restitutie
  1. Restitutie van het cursusgeld vindt in de regel niet plaats. Indien er bijzondere omstandigheden zijn die een restitutie mogelijk
  rechtvaardigen, dient een gemotiveerd verzoek om restitutie ingediend te worden bij het hoofdbestuur van Stichting TheaterRijk. Het
  hoofdbestuur is bevoegd om dit verzoek toe- of af te wijzen. Onder bijzondere omstandigheden kan onder meer worden gerekend:
  langdurige ziekte, verhuizing of een wijziging in werk-gerelateerde verplichtingen waardoor deelname aan cursus niet (meer) haalbaar is.
  2. Bij een eventuele restitutie wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
  3. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie.

 4. Betalingen
  1. Het verschuldigde cursusgeld dient op de op het aanmeldingsformulier aangegeven wijze te worden voldaan.
  2. Stichting TheaterRijk zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen:
  1. Sturen van een schriftelijke herinnering;
  2. Sturen van een tweede schriftelijke herinnering (inclusief € 15,- administratiekosten);
  3. Inschakelen incassobureau (kosten voor rekening betalingsplichtige).

 5. Algemeen
  1. Stichting TheaterRijk behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
  2. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht vervanging niet mogelijk zijn en de cursus eenmalig
  komen te vervallen, dan wordt dit per e-mail dan wel telefonisch doorgegeven.
  3. Stichting TheaterRijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Stichting TheaterRijk is tevens niet aansprakelijk voor schade aangebracht door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte.
  4. Tijdens schoolvakanties en nationale en erkende feestdagen wordt er geen cursus gegeven.
  5. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld de cursus, medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting TheaterRijk.

 6. Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacy-beleid opgesteld. Door het ondertekenen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met dit beleid.

 7. Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Stichting TheaterRijk behoudt zich het recht voor deze algemene
  voorwaarden te allen tijde aan te passen. Wij verwijzen u naar onze website www.theaterrijk.nl voor de actuele versie.

Stichting TheaterRijk, mei 2018