Privacybeleid Stichting TheaterRijk
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert TheaterRijk de volgende uitgangspunten t.a.v. privacy en gebruik van persoonsgegevens:

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
Wij leggen de volgende persoonsgegevens van u vast:

  • Naam
  • Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum 
  • Email-adres
  • IBANnummer

 

De vastlegging geschiedt digitaal in beveiligde Excelbestanden. De gegevens worden door de penningmeester en secretaris bewaard gedurende de looptijd van het cursusjaar (Musicalgroep Jongeren ieder seizoen van januari tot januari, Musicalgroep Jeugd en Volwassenen ieder seizoen van juli tot juli, Theaterweek ieder seizoen van mei tot augustus) en daarna verwijderd.

Welke beeld- en geluidopnames worden vastgelegd?
Er worden regelmatig foto’s van specifieke groepen of individuen binnen de verschillende groepen van stichting TheaterRijk gemaakt en gearchiveerd. In voorkomende gevallen worden er ook filmopnames of geluidsopnames gemaakt. 

Waarom worden de persoonsgegevens vastgelegd?
De persoonsgegevens worden vastgelegd ter bevestiging van het lidmaatschap, ten behoeve van de financiële administratie en deelname aan activiteiten. Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en email-adres worden uitsluitend op een castlijst (ter verspreiding onder leden van een specifieke groep van stichting TheaterRijk) opgenomen indien hiertoe schriftelijke toestemming is verleend.

Waarom worden beeld- en geluidopnames vastgelegd?
De foto’s, films en geluidopnames worden vastgelegd ten behoeve van PR-activiteiten. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan gebruik van het materiaal in posters, flyers, persberichten, website en facebook. In het kader van informatieverstrekking over ‘wie, wie is’ kunnen worden de foto’s van leden van het creatief team geplaatst op de website.

Recht tot inzage en aanpassing
U hebt het recht om de betreffende gegevens op elk moment in te zien en te (laten) aanpassen. Om uw gegevens te (laten) aanpassen kunt u contact opnemen met de secretaris.


Toestemming

De AVG regelt dat u toestemming moet verlenen voor het gebruik door het bestuur dan wel daartoe bevoegde commissies van bovengenoemde persoonsgegevens en het beeld- en geluidsmateriaal. Deze toestemming verleent u per theaterseizoen met het ondertekenen van het aanmeldformulier en de algemene voorwaarden.

 

Rijen, 25 mei 2018